Balletomane

Evgenia Obraztsova

OLGA AS AURORA!

Alina Cojocaru

Anastasia Kolegova

Alina Cojocaru being perfect.. well you guys know

Elizabeth Platel

Young Zakharova

Young Zakharova

Jurgita Dronina

Jurgita Dronina

Aurora and Prince Desire

Aurora and Prince Desire

Alina Cojocaru

Alina Cojocaru

Marianela Nunez

Marianela Nunez

Anastasia Kolegova

Anastasia Kolegova

Anastasia Kolegova

Anastasia Kolegova

Svetlana Zakharova

Svetlana Zakharova

Svetlana Zakharova

Svetlana Zakharova